รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

ปีที่ก่อตั้ง : 2527

รักษาการ ผู้อำนวยการนิคมฯ : นายคณพศ ขุนทอง

ผู้พัฒนานิคมฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 7420 6033

โทรสาร : 0 7420 6096

E-mail : Southern.1@ieat.go.th

Website : www.south-ieat.com, www.ieat.go.th/southern

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคมฯ

9/6 หมู่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0 7420 6033

โทรสาร 0 7420 6096

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินหาดใหญ่ 16 กิโลเมตร

- อำเภอหาดใหญ่ 15 กิโลเมตร

- จังหวัดสงขลา 44 กิโลเมตร

- อำเภอสะเดา 75 กิโลเมตร

- ท่าเรือน้ำลึกสงขลา 47 กิโลเมตร

- ประเทศมาเลเซีย 82 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 2,247 ไร่

ระยะที่ 1- 867 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 205 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 114 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 548 ไร่

ระยะที่ 2- 625 ไร่

ระยะที่ 2/1  พื้นที่รวม 351 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 166 ไร่

ระยะที่ 2/2 274 ไร่

ระยะที่ 3 755 ไร่

 

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ระยะที่ 1

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 24 ไร่

เขตประกอบการเสรี 49 ไร่

- ระยะที่ 2/2

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 274 ไร่

- ระยะที่ 3

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 755 ไร่

ราคาขาย/เช่า

ระยะที่ 1

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ราคาขาย 2,295,000 บาท/ไร่
ราคาเช่า 76,230 บาท/ไร่/ปี (เพิ่มค่าเช่าทุกๆ 5 ปี ในอัตราร้อยละ 10)

เขตประกอบการเสรี

ราคาขาย 2,754,000 บาท/ไร่
ราคาเช่า 99,220 บาท/ไร่/ปี (เพิ่มค่าเช่าทุกๆ 5 ปี ในอัตราร้อยละ 10)

ระยะที่ 2/1

ราคาเช่า 91,860 บาท/ไร่/ปี (เพิ่มค่าเช่าทุกๆ 5 ปี ในอัตราร้อยละ 10)

สามารถดูรายละเอียดราคาขาย ค่าเช่าของพื้นที่ ระยะที่ 2/2 และ ระยะที่ 3 (โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา Rubber City ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้) เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ieat.go.th/golden-location/rubber-city

 

 

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

สิ่งอำนวยความสะดวก

 ระบบน้ำประปา

- อ่างเก็บน้ำขนาด 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร

- สามารถจ่ายน้ำได้ 10 ลูกบาศก์เมตร /ไร่/วัน

ระบบไฟฟ้า

- ไฟฟ้าขนาด 2x50 เมกกะโวลต์-แอมแปร์

- แรงดันไฟฟ้า 33 กิโลโวลต์

- ความสามารถจ่ายไฟ 50 เมกกะโวลต์-แอมแปร์ หรือ 60 กิโลโวลต์-แอมแปร์/ไร่

ระบบถนน

- ถนนสายประธานเขตทาง 40 เมตร

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 14 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร ถนนสายรองเขตทาง 30 เมตร

ระบบโทรศัพท์

- จำนวน 2,048 เลขหมาย

- ให้บริการจาก TT&T และ ทศท.

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 3,000 ลูกบาศก์เมตร /วัน

- ACTIVATED SLUDGE แบบ EXTENDED AERATION

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 800 บาท/ไร่/เดือน

- เขตประกอบการเสรี 1,000 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

-14 บาท/ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า

- ตามอัตราค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ได้รับส่วนลด 10% เป็นเวลา 5 ปี)

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- 9.50 บาท / ลูกบาศก์เมตร (ค่าเฉลี่ยที่ BOD 500 มก./ล.)

- 4.40 บาท / ลูกบาศก์เมตร (ค่าเฉลี่ยที่ BOD 100 มก./ล.)

(ใช้สูตรในการคำนวณ : Tc=100+7.24Vi+11.06ViSi/1000+Cp)

หมายเหตุ

อัตราข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ กนอ.