รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ปีที่ก่อตั้ง : 2528

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นางสิริมนต์ โกมุทานนท์

ผู้พัฒนานิคมฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 5358 1061-9

โทรสาร : 0 5358 1060

E-mail : Northern.1@ieat.go.th

Website : www.ieat.go.th/northern

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม 60 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพฯ 689 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 659 กิโลเมตร

- ท่าเรือคลองเตย 689 กิโลเมตร

- จังหวัดเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร

- สนามบินเชียงใหม่ 27 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 1,788 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 363 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 805 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 91 ไร่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- เขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 35 ไร่

ราคาขาย/เช่า

- เขตพาณิชยกรรม 2,416,000 บาท/ไร่

- เขตที่พักอาศัย 2,100,000 บาท/ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบถนน

 • ถนนสายประธาน เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 40 เมตรมีผิวจราจร 4 เลนและเกาะกลาง
 • ถนนสายรอง เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 24 เมตร มีผิวจราจร 2 เลนและไหล่ทาง

ระบบน้ำประปา

 • แหล่งน้ำดิบรับน้ำจากแม่น้ำกวง และมีบ่อเก็บน้ำดิบขนาด 400,000 ลบ.ม.
 • กำลังการผลิตสูงสุด 36,000 ลบ.ม/วัน เป็นระบบทรายกรองเร็ว
 • ระบบน้ำ Reuse กำลังการผลิต 12,000 ลบ.ม/วัน

ระบบไฟฟ้า

 • สถานีไฟฟ้าย่อย 2 แห่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมฯภาคเหนือ มีขนาดรวม 120 เมกกะวัตต์ แรงดันไฟฟ้า 22 KV/115KV

ระบบโทรศัพท์

 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมเลขหมายประมาณ 4,000 เลขหมาย พร้อมระบบ ADSL, ISDN เป็นต้น

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีระบบบำบัดน้ำทิ้งส่วนกลาง มีหลักการ คือ น้ำทิ้งจากโรงงานต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้นจากโรงงาน หรือน้ำทิ้ง ที่มีคุณลักษณะของน้ำทิ้ง ไม่เกินค่ามาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดและน้ำทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ จากไหลรวมกันลงในท่อรับน้ำทิ้งรวมเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำทิ้งส่วนกลาง ซึ่งออกแบบเป็นระบบบ่อบำบัด (Pond หรือ Lagoon System) ซึ่งมีเนื้อที่รวมประมาณ 75 ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดเป็น Aerated Lagoon โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ำทิ้งได้ประมาณสูงสุดวันละ 15,000 ลบ.ม และรับอัตราภาระบรรจุสารอินทรีย์ (Organic Loading Rate) 6,000 KgBoD/วัน ระบบบำบัดน้ำทิ้งส่วนกลางประกอบด้วยบ่อบำบัดซึ่งเป็นบ่อดินจำนวน 7 บ่อหลักดังนี้

-บ่อบำบัดที่ 1 เรียก Aerated Pond มีขนาดพื้นที่บ่อ 9.3 ไร่(14,800 ตารางเมตร) ลึก 4 เมตร ความจุของบ่อ 59,520 ลบ.ม. ระยะเวลาการกักเก็บน้ำ 5 วัน มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Jet Aerator ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 20 เครื่อง เพื่อทำหน้าที่ให้ออกซิเจนแก่แบคทีเรียในการกำจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง

-บ่อบำบัดที่ 2 เรียก Aerated Pond มีขนาดพื้นที่บ่อ 3.1 ไร่(4,800 ตารางเมตร) ลึก 2.5 เมตร ความจุของบ่อ 12,000 ลบ.ม. ระยะเวลาการกักเก็บน้ำ 1 วัน มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Jet Aerator ขนด 20 แรงม้า จำนวน 8 เครื่อง เพื่อทำหน้าที่ให้ออกซิเจนแก่แบคทีเรียในการกำจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง เพื่อลดภาระการทำงานของบ่อ 1 ซึ่งส่งผลทำให้ระบบบำบัดน้ำทิ้งส่วนกลางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

-บ่อบำบัดที่ 3 Facultative Pond มีขนาดพื้นที่บ่อ 11.35 ไร่ (18,000 ตารางเมตร) ลึก 2.5 เมตร ความจุของบ่อ 45,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ำ 4 วัน มีการทำงานของแบคทีเรียทั้งแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน ในการกำจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย์ที่หลงเหลือจากบ่อ 2 โดยกระบวนการทางธรรมชาติ

-บ่อบำบัดที่ 4 Facultative Pond มีขนาดพื้นที่บ่อ 11.35 ไร่ (18,000 ตารางเมตร) ลึก 2.5 เมตร ความจุของบ่อ 45,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ำ 4 วัน มีการทำงานของแบคทีเรียทั้งแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการกำจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย์ที่หลงเหลือจากบ่อ 3 โดยกระบวนการทางธรรมชาติ

-บ่อบำบัดที่ 5 และบ่อบำบัดที่ 6 Oxidation Ponds มีขนาดพื้นที่บ่อ 11 ไร่ (17,600 ตารางเมตร) และ 10.4 ไร่ (16,640 ตารางเมตร) ลึกบ่อละ 1.5 เมตร ความจุของบ่อ 26,400 ลบ.ม. และ 24,960 ลบ.ม ระยะเวลากักเก็บน้ำ 2 วันและ 2.08 วัน ตามลำดับ
มีการฆ่าเชื้อโรคโดยอาศัยแสงแดดและมีการทำงานของแบคทีเรียแบบใช้ออกซิเจนในการกำจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย์ โดยออกซิเจนจะได้จากอากาศและการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำ

บริเวณจุดระบายน้ำจากบ่อที่ 6 เข้าไปยังบ่อที่ 7 มีระบบคลองวนเวียนที่มีการฆ่าเชื้อโรคและ Oxidized สาหร่ายโดยใช้คลอรีน เพื่อลดปริมาณของสาหร่ายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

-บ่อบำบัดที่ 7 Detention Reservoir พื้นที่บ่อ 18.3 ไร่ (29,280 ตารางเมตร) ความลึก 3.5 เมตร ความจุของบ่อ 102,480 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ำ 8 วัน เป็นบ่อพักน้ำฝนและน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว และมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนที่จะระบายออกสู่แม่น้ำกวงหรือนำไปใช้ประโยชน์ อื่น ๆ เช่น ใช้เป็นน้ำรดต้นไม้

ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมประกอบด้วย

 • รางระบายคอนกรีต กว้าง 1.5 เมตร-3 เมตร ระบายน้ำจากพื้นที่นิคมฯฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตก โดยวางท่อลอดถนนทางหลวงหมายเลข 11 และไหลลงแม่น้ำกวง
 • มีคันดินรอบพื้นที่นิคมฯ สูงประมาณ 1 เมตร-3 เมตรยาวประมาณ 9,500 เมตร
 • ระบบสูบน้ำขนาด 15,000 ลบ.ม./ชม.
 • มีบ่อเก็บน้ำ (แก้มลิง) ความจุ 150,000 ลบ.ม.

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,100 บาท / ไร่ / เดือน

- เขตประกอบการเสรี 1,200 บาท / ไร่ / เดือน

- เขตพาณิชยกรรม 600 บาท / ไร่ / เดือน

- อาคารพาณิชย์ 300 บาท / หลัง / เดือน

- เขตที่พักอาศัย

อาคารชุด 100 บาท / ห้อง / เดือน
ทาวน์เฮ้าส์ 300 บาท / หลัง / เดือน
บ้านเดี่ยว 5 บาท / ตารางวา/ เดือน

ค่าน้ำประปา

- 5,000 ลูกบาศก์เมตร แรก 14 บาท / ลูกบาศก์เมตร

- 5,001 - 10,000 ลูกบาศก์เมตร 15 บาท / ลูกบาศก์เมตร

- มากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร 16 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า

- ค่าไฟฟ้าเป็นไปตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยกำหนด อัตราประมาณ 3 บาท / หน่วย

ค่าโทรศัพท์

- อัตราค่าบริการตามที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนด ประมาณ 3 บาท / ครั้ง

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- สูตรค่าบริการบำบัดน้ำเสีย (บาท/เดือน)=(100+aVi+bViSi/1,000)+Cp
ค่าคงที่ a (a=7.50บาท/ลบ.ม.)ค่าคงที่ b =11.85 บาท/ลบ.ม.)

ค่าบริการกำจัดขยะ

- นำมาส่งที่โรงกำจัดขยะ 5 บาท / กิโลกรัม

- ไปจัดเก็บที่โรงงาน 7 บาท / กิโลกรัม