รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

ปีที่ก่อตั้ง : 2541

ผู้อำนวยการนิคม : นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์

ผู้พัฒนานิคม : การนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 5669 2191-2

โทรสาร : 0 5669 2193

E-mail : Phichit.1@ieat.go.th

Website : www.ieat.go.th/phichit , www.phichit-ie.go.th

จำนวนผู้ประกอบการ : 5 ราย

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม

79 หมู่ 1 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ กิโลเมตร97-99 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66220

 

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพ 336 กิโลเมตร

- สนามบินพิษณุโลก 32 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 310 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 360 กิโลเมตร

- ท่าเรือคลองเตย 343 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 467 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 1,100 ไร่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- เขตทั่วไป 340 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 323 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 61 ไร่

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ราคาขาย/เช่า

ราคาเช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 50,215 บาท / ไร่ / ปี

- เขตพาณิชยกรรม 100,430 บาท / ไร่ / ปี

- เขตที่พัก 75,323 บาท / ไร่ / ปี

(จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่)

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ผลิตน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า 6,400 ลูกบาศก์เมตร / วัน

- แหล่งน้ำสำรองสามารถผลิตน้ำประปาได้ถึง 45,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

ระบบไฟฟ้า

- สถานีไฟฟ้าย่อย 2 แห่ง

- ปริมาณไฟฟ้า 40 เมกะโวลต์ / 1 สถานี ให้บริการได้ไม่ต่ำกว่า 40 กิโลโวลต์- แอมแปร์ / ไร่

ระบบถนน

- สายประธาน เขตทาง 100 เมตร ผิวจราจรกว้าง 14 เมตร จำนวน 4 ช่องทางจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต

- สายรองประธาน เขตทาง 50 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง แอสฟัลท์ติคคอนกรีต

ระบบโทรศัพท์

- ระยะที่ 1 จำนวน 512 เลขหมาย

- มีสถานีส่งสัญญาณทุกคลื่นสัญญาณของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบ Waste Stabilization Ponds

- สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 5,100 ลูกบาศก์เมตร / วัน

ระบบเตาเผาขยะ

- ดำเนินการโดยหน่วยงานเอกชนที่รับจัดเก็บขยะดำเนินการจัดเก็บ

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตพาณิชยกรรม 700 บาท / ไร่ / เดือน

ค่าน้ำประปา

- 15 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- คิดตามสูตรของ กนอ.

ค่าบริการกำจัดขยะ

- ตามอัตราของหน่วยงานเอกชนที่รับจัดเก็บขยะ