รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)

ปีที่ก่อตั้ง : 2532

ผู้อำนวยการนิคม : นางอาทิตยา กลั่นดีมา

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด

โทรศัพท์ : 0 3535 0141, 0 3531 4343

โทรสาร : 0 3535 0777

E-Mail : Banwa.1@ieat.go.th

จำนวนผู้ประกอบการ : 148 ราย

 

 

สถานที่ตั้ง

99 หมู่ 5 ถนนสายเอเชีย-นครสวรรค์ กิโลเมตร 59-60 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ระยะทางจากสถานที่่ต่างๆ

- กรุงเทพ 60 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 36 กิโลเมตร- ท่าเรือคลองเตย 63 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 80 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 2,379 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,034 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 592 ไร่

- เขตที่พักอาศัย / พาณิชย์ 114 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 639 ไร่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

พื้นที่ว่างในนิคม

- เขตทั่วไป 145 ไร่

หมายเหตุ

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- แม่น้ำเจ้าพระยา

- สามารถจ่ายน้ำได้ 21,000 ลูกบาศก์เมตร / ไร่ / วัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 2 x 40 เมกกะโวลต์-แอมแปร์

ระบบถนน

- ถนนคอนกรีต 4 ช่องทางจราจร กว้าง 36 เมตร

- ถนนซอยคอนกรีต 2 ช่องทางจราจร กว้าง 25 เมตร

ระบบโทรศัพท์

- TT&T / บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

- สายตรง 2,048 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ส่วนกลางระบบ Activated Sludge

- บำบัดได้วันละ 16,800 ลูกบาศก์เมตร

ระบบเตาเผาขยะ

- จำนวน 4 เตา

- เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 5,000 กิโลกรัม / วัน / เตา

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- ความสามารถในการสูบน้ำ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร

ระบบรักษาความปลอดภัย

- มีเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ

- นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางของแผนพัฒนาผู้ประกอบการของกระทรวงอุตสาหกรรม

- นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคจังหวัดอยุธยาขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับช่างเทคนิคและแรงงานทั่วไป สำหรับรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งภายในศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ยังมีศูนย์บริการสอบเทียบที่มีระบบการทดสอบเครื่องมือตรวจวัดได้แม่นยำ เที่ยงตรงตามมาตรฐานของ ISO 9000, QS 9000 และมาตรฐานสากลอื่น ๆ

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 700 บาทต่อไร่

- เขตประกอบการเสรี 900 บาทต่อไร่

ค่าน้ำประปา

- 13.50 บาท /ลูกบาศก์เมตร

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- 8 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ค่าบริการกำจัดขยะ

- 2.50 บาท / กิโลกรัม