รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง

ปีที่ก่อตั้ง : 2554

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท เอส ที พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

โทรศัพท์ : 0 2570 9121

โทรสาร : 0 2570 9123

สถานที่ตั้ง

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3289 (หนองซาก- เนินโมก) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานนิคม

เลขที่ 73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- จังหวัดชลบุรี 27 กิโลเมตร

- ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ 80 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 58 กิโลเมตร

- ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 78 กิโลเมตร

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- เนื้อที่ทั้งหมด 1,739 ไร่

- พื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม SMEs 332 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 569 ไร่

- เขตพาณิชย์ 114 ไร่

- เขตพักอาศัย 55 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 363 ไร่

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- 1) แหล่งน้ำดิบ จะผันน้ำดิบจากฝายนำล้นบึงกระโดนมายังพื้นที่โครงการ และสร้างอ่างเก็บน้ำภายในพื้นที่โครงการประมาณ 154.44 ไร่ เพื่อให้สามารถจัดเก็บน้ำดิบในพื้นที่ประมาณ 4.5 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

- 2) ระบบผลิตน้ำประปา มีความสามารถในการผลิตรวมประมาณ 16,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน เพื่อรองรับประมาณการใช้น้ำของโครงการประมาณ 12,180 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระบบถนน

- สายประธาน ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร ผิวจราจรรวมเขตทางกว้าง 40 เมตร

- สายรองประธาน ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรรวมเขตทางกว้าง 30 เมตร

- ถนนสายย่อย พื้นผิวแอสฟัลติกคอนกรีตจำนวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรรวมเขตทางกว้าง 18 เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียโดยรวมประมาณ 13,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน

ระบบกำจัดขยะ

- ใช้บริการของหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ได้รับ อนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมรับจัดเก็บ รวบรวม และ กำจัดอย่างถูกวิธี

- ในอนาคต โครงการฯ มีแนวคิดในการนำกากของเสียมาแปรรูปเป็นพลังงาน (Waste Energy) เพื่อใช้ในโครงการ