รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ปีที่ก่อตั้ง : 2532

ผู้อำนวยการนิคม : นายวุฒิชัย วงศ์หิรัญเดชา

ผู้พัฒนานิคม : การเคหะแห่งชาติ

โทรศัพท์ : 0 2705 0657-8

โทรสาร : 0 2315 1498

E-mail : Bangplee.1@ieat.go.th

Website : www.ieat.go.th/bangplee

 

สถานที่ตั้ง

132/2 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินสุวรรณภูมิ 20 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 50 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 60 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 150 กิโลเมตร

- นิคมอุตสาหกรรมบางปู 25 กิโลเมตร

- นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 23 กิโลเมตร

- สถานที่ตากอากาศบางปู 24 กิโลเมตร

- จังหวัดสมุทรปราการ 30 กิโลเมตร

- กรุงเทพฯ 60 กิโลเมตร

 

 

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 1,004 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 781.5 ไร่

- เขตสำนักงาน 14 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 194 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ผลิตและจำหน่ายโดยการประปานครหลวง

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้านครหลวง

- ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 120 เมกกะโวลต์-แอมแปร์

- แรงดันไฟฟ้า 24 กิโลโวลต์

ระบบถนน

- ผิวจราจรเป็นแอสฟัลติคคอนกรีตกว้าง 10-12 เมตร ทางเท้าปูคอนกรีตกว้าง 2 เมตร รางระบาย ทั้งแบบรางเปิดและปิด

ระบบโทรศัพท์

- บริการโดย TOT, True, AIS ฯลฯ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบตะกอนเร่ง

- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 8,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบเตาเผาขยะ

- ขนส่งและกำจัดโดยเทศบาลและเอกชน

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- คลองระบายน้ำฝนระยะที่ 1 มีความยาวประมาณ 1,800 เมตร กว้าง 14 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร ความสามารถในการรับน้ำ 37,800 ลูกบาศก์เมตร

- คลองระบายน้ำฝนระยะที่ 2 มีความยาวประมาณ 2,100 เมตร กว้าง 16 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร ความสามารถในการรับน้ำ 50,400 ลูกบาศก์เมตร

- สถานีสูบระบายน้ำ จำนวน 5 สถานี

- Mobile Pump จำนวน 4 เครื่อง

- ความสามารถในการสูบระบายรวม 18,290 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- รถดับเพลิง 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน มีแหล่งน้ำสำรอง ปริมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร

- ชุดป้องกันสารเคมีระดับ A 2 ชุด

- เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) 2 ชุด

สภาพพื้นดิน

- เป็นที่ราบเกิดจากการสะสมของตะกอน (Depositional plain)

ระบบรักษาความปลอดภัย

- สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีอยู่ในพื้นที่ ของสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบางเสาธง มีสถานีย่อยฯ อยู่ในเขตชุมชนเคหะ เมืองใหม่บางพลี

- กล้องวงจรปิด

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

  • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,000 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

  • ตามอัตราค่าน้ำประปาของการประปานครหลวง

ค่าไฟฟ้า

  • ตามอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

ค่าโทรศัพท์

  • ตามอัตราของผู้ที่ให้บริการ

ค่าบำบัดน้ำเสีย

  • คิดตามสูตรของ กนอ. ตามประกาศ กนอ. ที่ สนบ.3/2548

ค่าบริหารกำจัดขยะ

- ตามอัตราของผู้ให้บริการ