รายชื่อนิคม

สถานที่ตั้ง

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ

ปีที่ก่อตั้ง : 2556

ผู้พัฒนานิคมฯ : บริษัท ไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน จำกัด

โทรศัพท์ : 0 2117 1500

โทรสาร : 0 2116 4706