รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ปีที่ก่อตั้ง : 2520

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นางพจนี ศิลารัตน์

ผู้พัฒนานิคมฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2709 3450-3

โทรสาร 0 2709 8193

E-mail : BangPoo.1@ieat.go.th

Website : www.ieat.go.th/bangpoo

 

สถานที่ตั้ง

กิโลเมตรที่ 34-37 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ และ ต.แพรกษา อ.เมือง จ. สมุทรปราการ

สำนักงานนิคม

649 ม. 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินสุวรรณภูมิ 25 กิโลเมตร

- กรุงเทพ 37 กิโลเมตร

- ท่าเรือกรุงเทพ 24 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ 5,472 - 2 - 68 ไร่ แบ่งเป็น

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,659 - 0 - 96 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 377 - 3 - 56 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 149 - 1 - 60 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 1,286 - 0 - -56 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

พื้นที่อุตสาหกรรม 6-1-99.3 ไร่

พื้นที่สาธารณูปโภค 2-2-20.68 ไร่

ราคาขาย/เช่า

ราคาขายที่ดิน
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,600,000 บาท/ไร่
เขตประกอบการเสรี 4,000,000 - 4,500,000 บาท/ไร่

อัตราค่าเช่าพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง(บาท / ไร่ / ปี)
3,741,536.83 บาท / ไร่ / ปี
ปล. อ้างอิงจาก ประกาศ สนป.ที่ 8/2558

อัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและอาคารพัสดุ(บาท / เดือน)
อาคารสำนักงานนิคมฯ
อัตราค่าเช่า (ตารางเมตรละ) = 331.29 บาท / เดือน
อัตราค่าบำรุงรักษาอาคาร (ตารางเมตรละ) = 253.33 บาท / เดือน
อัตราค่าน้ำประปา = 30 บาท / คน / เดือน
อาคารพัสดุของสำนักงานนิคมฯ
อัตราค่าเช่า = 726.00 / ตร.ม. / เดือน
อัตราค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก = 400.00 / ตร.ม. / เดือน
ปล. อ้างอิงจากบันทึกข้อความ สนป. 0024/2561 วันที่ 31 ม.ค. 61

อัตราค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง ATM(บาท / ตารางเมตร /เดือน)
ค่าเช่า = 726.00 บาท / ตารางเมตร / เดือน
ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก = 400.00 บาท / ตารางเมตร / เดือน
ปล1. ใช้ถึง 30 ก.ย. 62
ปล2. อ้างอิงจากบันทึกข้อความ สนป. 0024/2561 วันที่ 31 ม.ค. 61

อัตราค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา(บาท / วัน)
ประเภทหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ = 3,545.00 บาท / วัน
หน่วยงานอื่นๆ = 5,317.00 บาท / วัน
ปล1. ใช้ถึง 30 ก.ย. 62
ปล2. อ้างอิงจาก บันทึกข้อความ สนป. 0024/2561 วันที่ 31 ม.ค. 61

อัตราค่าตอบแทนการรับสิทธิ์วางท่อ / สายในนิคมฯ(บาท / เมตร / ปี)
84.70 บาท / เมตร / ปี
ปล1. ใช้ถึง 20 พ.ย. 64
ปล2. อ้างอิงจาก บันทึกข้อความ สนป. 0024/2561 วันที่ 31 ม.ค. 61
ปักเสาสายไฟฟ้า = 84.70 บาท / เมตร / ปี
ปล1. ใช้ถึง 20 พ.ย. 64
ปล2. อ้างอิงจาก ประกาศการนิคมฯที่ 128/2561

หมายเหตุ

1. อัตราค่าเช่าพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (ใช้ถึงปัจจุบัน ไม่มีวันหมดอายุ)
2. อัตราค่าเช่าพื้นที่ (ใช้ถึงปัจจุบัน ไม่มีวันหมดอายุ)
3. อัตราค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM และ อัตรา ค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา (ใช้ถึง 30 ก.ย. 62)
4. อัตราค่าตอบแทนการรับสิทธิ์วางท่อในนิคมฯ (ใช้ถึง 20 พ.ย.64)
5. อัตราตอบแทนในการรับสิทธิ์ปักเสาพาดไฟฟ้า (ใช้ถึง 20 พ.ย. 64)

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง โดยการจ่ายน้ำผ่านท่อประธานเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 800 มิลลิเมตร เข้าสู่ระบบประปาภายในนิคมอุตสาหกรรม

ระบบไฟฟ้า

- ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 24 กิโลโวลต์ ดำเนินการโดย การไฟฟ้านครหลวง

- 40 กิโลโวลต์ – แอมแปร์ / ไร่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบถนน

- ความยาวของถนน 37 กิโลเมตร

- ความกว้างของถนน ถนนสายหลักกว้าง 21 เมตร ถนนสายรองกว้าง 14.50 เมตร

ระบบโทรศัพท์

- มีคู่สาย 3,000 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีระบบบำบัดน้ำเสีย 3 แห่ง

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2 แห่ง - ระบบ Activated Sludge ความสามารถในการบำบัด 45,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ 3,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน

เขตประกอบการเสรี 1 แห่ง - ระบบ Rotation Biological Contractor (R.B.C.) ความสามารถในการบำบัด 2,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบเตาเผาขยะ

มีเตาเผาขยะในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2 แห่ง

- ความสามารถการเผา 100 ตัน/วัน สำหรับขยะมูลฝอย และขยะทั่วไปดำเนินการโดย บริษัทบางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

- ความสามารถการเผา 48 ตัน/วัน สำหรับขยะอันตราย ดำเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- สถานีสูบน้ำ 15 สถานี เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง/สถานี

- ความสามารถของเครื่องสูบน้ำ 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/เครื่อง

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย

- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรอบพื้นที่

สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ

- สำนักงานศุลกากร

- ห้องประชุม/สัมมนา

- โรงพยาบาล

- สปอร์ตคลับ สนามกอล์ฟ

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

- ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด(มหาชน)

- สถาบันยานยนต์

- สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

- สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- อาคารพาณิชย์ บ้าน/อาคารที่พักอาศัย

- ตัวแทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,000.- บาท / ไร่ /เดือน

- เขตประกอบการเสรี 1,200 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา(บาท / ลบ.ม.)

อัตราค่าน้ำดิบ 0.15 บาท / ลบ.ม.
ปล. อ้างอิงจาก ประกาศ สนป.ที่ 1/2549
อัตราค่าน้ำประปา
18 บาท/ลบ.ม. (1 - 5,000 ลบ.ม./เดือน)
19.50 บาท/ลบ.ม. ( 5,001 - 10,000 ลบ.ม./เดือน)
21 บาท/ลบ.ม. (>10,000 ลบ.ม./เดือน)
ปล. อ้างอิงจาก บันทึกข้อความ สนป. 0024/2561 วันที่ 31 ม.ค. 61

ค่าไฟฟ้า

- อัตราค่าบริการตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด หน่วยละ 3.20 - 3.90 บาท

ค่าโทรศัพท์

- อัตราค่าบริการตามที่ บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) กำหนด นาทีละ 3 บาท และกด 1234 ตามด้วยเลขหมายปลายทาง (ต่างจังหวัดหรือมือถือ) ค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- คิดตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

TC = 184.77+8.8689 Vi + 17.5162 Vi Si/1000 + CP*

เมื่อ TC คือ ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็น บาท/เดือน

Vi คือ ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกมาเป็น ลูกบาศก์เมตร/เดือน

Si คือ ค่า BOD ของน้ำเสีย เป็น มิลลิกรัม/ลิตร

Cp*= ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย กรณีที่น้ำเสียมีค่ามลภาวะเกินมาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดเฉลี่ยค่าบำบัดน้ำเสียประมาณ ลูกบาศก์เมตรละ 8.75-16.50 บาท

ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย(บาท / กก.)

3.30 บาท / กก.
ปล1. ใช้ถึง 30 มิ.ย. 63
ปล2. อ้างอิงจากประกาศการนิคมฯ ที่ 0118/2561

ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก(บาท / ไร่ / เดือน)

เขตทั่วไป = 1,000.00 บาท / ไร่ / เดือน
เขตประกอบการเสรี = 1,200.00 บาท / ไร่ / เดือน
เขตพาณิชย์ = 2,000.00 บาท / ไร่ / เดือน
อาคารพาณิชย์ = 100 บาท / ห้อง / เดือน
เขตที่พักอาศัย
- อาคารชุด = 100 บาท / ห้อง / เดือน
- ทาวน์เฮ้า = 150 บาท / ห้อง / เดือน
- บ้านเดี่ยว = 5 บาท / ตารางวา / เดือน
ปล. อ้างอิงจาก บันทึกข้อความ สนป. 0024/2561 วันที่ 31 ม.ค. 61

 

หมายเหตุ

1. อัตราค่าน้ำประปา (ใช้ถึงปัจจุบัน ไม่มีวันหมดอายุ)
2.  อัตราค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก (ใช้ถึงปัจจุบัน ไม่มีวันหมดอายุ)
3. ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย (ใช้ถึง 30 มิ.ย. 63)

 

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี

  1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
  2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
  3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
  4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู