รายชื่อนิคม

พื้นที่โครงการ

เนื้อที่ทั้งหมด 677 ไร่ 68 งาน 10 ตารางวา แบ่งเป็น

 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 515 ไร่
 • เขตพาณิชยกรรม 11 ไร่
 • เขตที่พักอาศัย / พาณิชย์ 24 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 106 ไร่
 • พื้นที่สำนักงานนิคมฯ  10 ไร่

ผังแสดงการใช้พื้นที่

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

 • ใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง
 • สามารถจ่ายน้ำได้ 6,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน
 • บ่อบาดาลสำรอง จำนวน 2 บ่อ กำลังการผลิต 1,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน
 • ความต้องการใช้น้ำในนิคมฯ 4,900 ลูกบาศก์เมตร / วัน

ระบบไฟฟ้า

 • สถานีไฟฟ้าย่อยบางชัน การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี
 • แรงดันไฟฟ้า 24 กิโลโวลต์

ระบบถนน

 • ถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต ความยาวรวม 6,602 เมตร
 • สายหลัก : กว้าง 24 เมตร ผิวจราจร 9 เมตร, ไหล่ทางข้างละ 4 เมตร
 • สายรอง : กว้าง 21 เมตร ผิวจราจร 6.5 เมตร, ไหล่ทางข้างละ 4.75 เมตร
 • สายรอง : กว้าง 16 เมตร ผิวจราจร 6.5 เมตร, ไหล่ทางข้างละ 2.25 เมตร
 • สายรอง : กว้าง 13 เมตร ผิวจราจร 6.5 เมตร, ไหล่ทางข้างละ 3.25 เมตร

ระบบโทรศัพท์

 • ชุมสายโทรศัพท์บางชัน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 

ระบบบำบัดน้ำเสีย

นิคมอุตสาหกรรมบางชันไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางให้บริการ ดังนั้นโรงงานแต่ละแห่งต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานซึ่งในขณะนี้โรงงานที่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต มีระบบบำบัดแล้วทั้งสิ้น 40 ระบบ (57 โรงงาน) ส่วนที่เหลือมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น (On-Site) เนื่องจากไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต

ระบบเตาเผาขยะ

 • ขยะมูลฝอย : ดำเนินการโดยสำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตคันนายาว และ BPEC
 • ขยะไม่อันตรายและขยะอันตราย : หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น GENCO, บจก. ปูนซีเมนต์ เป็นต้น

ระบบป้องกันน้ำท่วม

 • สถานีสูบระบายน้ำฝน จำนวน 5 จุด เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ จำนวน 5 เครื่อง ปริมาณการสูบระบายน้ำ 13,100 ลบ.ม./ชม.
 • เขื่อนถาวร : ประเภทเขื่อนคอนกรีต 

ระบบป้องกันอัคคีภัย

 • สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางชัน หัวดับเพลิงทั้งสิ้น 27 จุด
 • รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน
 • สถานีดับเพลิงบางชัน ตั้งอยู่บนถนนหม่อมเจ้าสุปดิษฐสง่างาม กับถนนเสรีไทย ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ

 • มีสถานีลดแรงดัน ตั้งอยู่บริเวณปากซอยวัดบำเพ็ญเหนือ ริมถนนเสรีไทย

ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค

 • บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO)

ที่ตั้ง ภายในอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2540 4013-4

สำนักงานใหญ่ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

540 อาคารเมอคิวรี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 66 2658 6899

โทรสาร : 66 2658 6293

E-mail : info@gusco.co.th

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

ปีที่ก่อตั้ง : 2515

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชวัฒนานนท์

ผู้พัฒนานิคมฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2517 0744, 0 2517 1895, 0 2517 9653

โทรสาร 0 2517 9653-4

Website : www.ieat.go.th/bangchan

 

สถานที่ตั้ง

60 หมู่ 14 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

 

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 600 บาท / ไร่ / เดือน

- อาคารพาณิชย์ 10,000 บาท / ห้อง / เดือน

- เขตพาณิชยกรรม 2,000 บาท / ไร่ / เดือน

ค่าน้ำประปา

- 1 - 5,000 ลูกบาศก์เมตร 18 บาท

- 5,001 - 10,000 ลูกบาศก์เมตร 19.50 บาท

- เกิน 10,000 ลูกบาศก์เมตร 21 บาท

ค่าไฟฟ้า

- คิดตามอัตราของการไฟฟ้านครหลวง

ค่าโทรศัพท์

- อัตราค่าบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครั้งละ 3 บาท