รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2

ปีที่ก่อตั้ง : 2559

ผู้อำนวยการนิคมฯ : - 

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 02-6764-031-6

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0 9918 99991/ 0 9266 58383

โทรสาร : 02-6764-038

E-mail :industrial@jck.international

Website : www.tfd-factory.com

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานนิคม

อาคารทีเอฟดี เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 9,000,000-10,500,000 บาท ต่อ ไร่

- เขตประกอบการเสรี 12,000,000-13,500,000 บาท ต่อ ไร่

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

เนื้อที่ทั้งหมด 833-1-05.90 ไร่

เนื้อที่ขาย 619-0-42.10 ไร่

เนื้อที่โครงสร้างพื้นฐาน 129-2-55.50 ไร่

เนื้อที่พื้นที่สีเขียว 84-2-08.30 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 40 กิโลเมตร

- ท่าเรือกรุงเทพ 59 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 69 กิโลเมตร

- สนามบินอู่ตะเภา 114 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 126 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

โครงการได้ประสานกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ขอติดตั้งเป็นผู้ใช้น้ำจากระบบท่อส่งน้ำดิบฉะเชิงเทรา โดยประมาณความต้องการ ใช้น้ำประมาณ 2,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบถนน

- ถนนที่จะเข้าถึงโครงการสามารถใช้ถนนสายบางปะกง – ฉะเชิงเทรา และถนนทางคู่ขนานสายมอเตอร์เวย์ เนื่องจากโครงการตั้งอยู่บริเวณจุดตัดทางแยกจากถนนสายดังกล่าว
- ถนนภายในโครงการ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทาง กว้าง 35 เมตร ผิวจราจร กว้าง 14 เมตร แบ่งการจราจรออกเป็น 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางกว้าง 1.5 เมตร มีทางจักรยานกว้าง 1.5 เมตร และทางเท้า 1.5 เมตร
- ถนนภายในลำดับที่ 2 ในโครงการ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 30 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร และมีทางจักรยานกว้าง 1.5 เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) สามารถให้บริการได้ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตร / วัน ทั้งนี้ ในกรณีที่โครงการรับโรงงานที่อาจก่อให้เกิดน้ำเสียทางเคมี กำหนดให้แต่ละโรงงาน มีระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีขึ้นภายในพื้นที่โรงงานก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัด น้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ และโครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางเคมี (Central Chemical Treatment Plant) มีลักษณะเป็น Mobile Unit เป็นระบบสำรองในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานไม่สามารถดำเนินการได้

ระบบป้องกันน้ำท่วม

ดำเนินการถมพื้นที่ที่ระดับความสูง 2.7 เมตร และยังสูงกว่าระดับน้ำท่วมในปี 2554 ถึง 50 ซม.

จัดเตรียมบ่อพักน้ำฝน 4 บ่อ ซึ่งสามารถเก็บน้ำฝนรวมกันได้มากสุด 172,611 ลบ. ม.