รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี

ปีที่ก่อตั้ง : 2550

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นายสรายุทธ์ ประทีปแก้ว

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 2676 4031-6

โทรสาร : 0 2676 4038

E-mail : industrial@tfd-factory.com

Website : www.tfd-factory.com

 

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 10,500,000 บาท ต่อ ไร่

- เขตประกอบการเสรี 10,500,000 บาท ต่อ ไร่

สถานที่ตั้ง

ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานนิคม

อาคารทีเอฟดี เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

พื้นที่โครงการ

 

เนื้อที่ทั้งหมด 302-1-20.70 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 30 กิโลเมตร

- ท่าเรือกรุงเทพ 43 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 77 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

โครงการได้ประสานกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ขอติดตั้งเป็นผู้ใช้น้ำจากระบบท่อส่งน้ำดิบฉะเชิงเทรา โดยประมาณความต้องการ ใช้น้ำประมาณ 1,331 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานในการออกแบบติดตั้งเป็นผู้ใช้น้ำ และจัดทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบ

ระบบถนน

- ถนนที่จะเข้าถึงโครงการสามารถใช้ถนนสายบางปะกง – ฉะเชิงเทรา และถนนทางคู่ขนานสายมอเตอร์เวย์ เนื่องจากโครงการตั้งอยู่บริเวณจุดตัดทางแยกจากถนนสายดังกล่าว
- ถนนทางเข้าโครงการ เป็นถนนแอสฟัลท์คอนกรีต เขตทาง กว้าง 30 เมตร ผิวจราจร กว้าง 11 เมตร แบ่งการจราจรออกเป็น 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางกว้าง 2 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 3 เมตร
- ถนนภายในโครงการ เป็นถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายประธานมีเขตทางกว้าง 24 เมตร สายรองประธานมีเขตทางกว้าง 19 เมตร และถนนย่อยมีเขตทางกว้าง 16 เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) สามารถให้บริการได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร / วัน ทั้งนี้ ในกรณีที่โครงการรับโรงงานที่อาจก่อให้เกิดน้ำเสียทางเคมี กำหนดให้แต่ละโรงงาน มีระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีขึ้นภายในพื้นที่โรงงานก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัด น้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ และโครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางเคมี (Central Chemical Treatment Plant) มีลักษณะเป็น Mobile Unit เป็นระบบสำรองในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานไม่สามารถดำเนินการได้

ระบบเตาเผาขยะ

จัดเตรียมพื้นที่ขนาด 1-3-88 ไร่ เพื่อจัดทำโรงพักขยะ ซึ่งจะส่งต่อไปยัง อบต.

ระบบป้องกันน้ำท่วม

ดำเนินการถมพื้นที่ที่ระดับความสูง 1 เมตร และจัดเตรียมพื้นที่กักน้ำฝนสำรองไว้ในกรณีที่ไม่สามารถระบายน้ำออกจากโครงการได้ โดยกันพื้นที่ไว้ขนาดประมาณ 2-1-91.9 ไร่