ท่าเทียบเรือ

ท่าเรือสาธารณะ (Public Terminal - PT)

เป็นท่าเรือที่ไม่จำกัดจำนวนผู้ที่ใช้บริการท่าเรือประเภทนี้ กนอ.ลงทุนก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ทั้งท่าเทียบเรือโกดังสินค้าพื้นที่หน้าท่าและอุปกรณ์หน้าท่าประกอบด้วย

 
1.ท่าเทียบเรือทั่วไป (General Cargo Berth)
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ เทอมินอล จำกัด (TPT) ได้รับสิทธิในการบริหารท่าเรือเป็นระยะเวลา 30 ปี
 
2.ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว (Liquid Cargo Berth)
บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด (TTT)  ได้รับสิทธิ์ ในการบริหารท่าเรือเป็นระยะเวลา 30
 
3.ท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT)
ดำเนินการโดย กนอ.

ท่าเรือเฉพาะกิจ(Dedicated Terminal-DT)

เป็นท่าเรือที่จำกัดผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เฉพาะให้กลุ่มของผู้ประกอบการประกอบด้วย 

1.ท่าเทียบเรือ RBT (บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด)
2.ท่าเทียบเรือ NFC (บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอ็ฟซี จำกัด มหาชน)
3. ท่าเทียบเรือ PTTGC (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน))
4. ท่าเทียบเรือ SPRC (บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด)
5.ท่าเทียบเรือ Glow SPP3 (บริษัท โกล์ว เอสพีพี 3 จำกัด)
6. ท่าเทียบเรือ MTT (บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด)
7. ท่าเทียบเรือ BLCP (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด)
8. ท่าเทียบเรือ PTT LNG (บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด)
9. ท่าเทียบเรือ PTT TANK (บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด) 
10. ท่าเทียบเรือ RTC (บริษัท ระยองเทอร์มินอล จำกัด)