เกี่ยวกับท่าเรืออุตสาหกรรม

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงพรั่งพร้อมด้วยการให้บริการ รวมถึงสาธารณูปโภคนานาอีกทั้งที่ตั้งยังเป็นจุดที่เหมาะในการประกอบอุตสาหกรรมทุกๆประเภทอีกด้วย

ในปัจจุบันมาบตาพุดเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังนั้น มาบตาพุด จึงเปรียบเสมือนประตูทองของการอุตสาหกรรมไทยสู่ทั่วโลก มาบตาพุดเสนอการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรมุ่งเน้นที่ความเท่าเทียมกันของลูกค้าทุกๆ รายตามมาตรฐานโลก

ประวัติความเป็นมา

รัฐบาลไทยมีนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในประเทศจึงได้พัฒนาโครงการเพื่อจัดเตรียมสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อตอบสนองต่องานด้านอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหนึ่งในโครงการนั้นและยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทของท่าเทียบเรือชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ด้วยความคาดหวังที่จะให้เป็นศูนย์รวมแห่งอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมให้สามารถรองรับจำนวนและ ขนาดของเรือ และอุปกรณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมสินค้าเทกอง และสินค้าเหลว

ตลอดจนรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดจึงเป็นระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้านการผลิตและเสริมสร้างศักยภาพด้านการส่งออกของประเทศ

ที่ตั้ง

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีระยะทางจากกรุงเทพ 185 กิโลเมตรโดยตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยช่วงระหว่างอำเภอ สัตหีบกับจังหวัดระยองซึ่งรายล้อมไปด้วยภูมิประเทศอันเอื้ออำนวยต่อการประกอบการอุตสาหกรรม

www.maptaphutport.com