สถานภาพการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

ข้อมูลสถานภาพการลงทุนรวม

สถานภาพการลงทุน ณ ตุลาคม 2563

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม(ผังแม่บท)

178,654 ไร่
พื้นที่คงเหลือสำหรับขาย/เช่า 28,110 ไร่
จำนวนผู้ใช้ที่ดิน 5,085 โรงงาน
จำนวนแรงงาน 524,768 คน
มูลค่าเงินลงทุน (สะสม) 4,011,770 (ล้านบาท)

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563