นิคมอุตสาหกรรมบริการ

นิคมอุตสาหกรรมบริการ

ปัจจุบัน ภาคบริการได้กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้และตัวจักรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาคการผลิต ด้วยเหตุนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้เปิดโอกาสใหม่สร้างทางเลือกการลงทุนที่มีศักยภาพให้กับนักลงทุนและผู้ปนะกอบการในการร่วมจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมบริการ” หรือประกอบธุรกิจบริการในนิคมอุตสาหกรรมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

“นิคมอุตสาหกรรมบริการ” ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมด้วยลักษณะเฉพาะในการเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จัดสรรพื้นทื่เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจบริการที่ กนอ. กำหนด โดยผู้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมบริการและผู้ประกอบธุรกิจบริการในนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการด้านการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเรื่องของภาษีและบริการอำนวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าทางการลงทุน ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ตลอดจนศักยภาพเชิงการแข่งขัน ผลักดันให้อุตสาหกรรมบริการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ประเภทธุรกิจบริการที่อนุญาตให้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

• กิจการซื้อมาและขายไปของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
• กิจการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ (Logistics) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อาทิ คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
• กิจการเกี่ยวกับการแสดงสินค้า นิทรรศการ และศูนย์การประชุมสัมมนา
• กิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริการทางวิศวกรรม
• กิจการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม
• กิจการบริการโทรคมนาคม การบริการทางระบบคอมพิวเตอร์ การบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ การบริการทางมัลติมีเดีย ตลอดจนการผลิตและบริการด้านสื่อสาระบันเทิง
• กิจการบริการทางสุขภาพและอนามัย อาทิ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์พัฒนาสุขภาพแบบครบวงจร ศูนย์พักผ่อนและพัฒนาทางการกีฬา และศูนย์ดูแลสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกาย
• กิจการบริการด้านการศึกษา อาทิ สถาบันการศึกษา และศูนย์ฝึกอบรม
• กิจการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ได้รับสิทธิประโยชน์ทั่วไป (Non – Tax Privilege) ดังนี้

• สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
• สามารถนำคนค่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน
• สามารถนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรส และบุคคลในอุปการะทำงานในนิคมฯ และเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
• ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถส่งเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศได้ 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการในเขตประกอบการเสรี

1. ได้รับสิทธิประโยชน์ทั่วไป (Non –Tax Privilege)
2. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax – Privilege)

  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต สำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ
  • ยกเว้นอากรขาออกภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
  • ยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากรสำหรับเครื่องจักร และวัตถุดิบ
  • ได้รับการอำนวยความสะดวกในการนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรี โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดังนี้

- ของที่นำเข้ามาในประเทศและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม (ไม่ระบุความเป็นเจ้าของ)

- ของที่นำเข้าเพื่อส่งออกไม่อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน แต่ไม่รวมถึงกฎหมายศุลกากร

- การขายผลิตภัณฑ์จากเขตประกอบการเสรีเข้ามาในประเทศ วัตถุดิบที่ไม่ได้รับสิทธิคืน หรือยกเว้นอากร ไม่ต้องนำราคามาคำนวณค่าภาษีอากร

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการ

• รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากบีโอไอ ไม่ว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะตั้งอยู่ในเขตใด อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี