เรียงตามปี พ.ศ. 2522

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อกฎหมาย กฎหมาย
1 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
2 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3 พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522