การยื่นเอกสารขอสิทธิประโยชน์การลงทุนในประเทศไทยกับ BOI

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อกฎหมาย กฎหมาย
1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
2 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
3 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520