พระราชบัญญัติ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อกฎหมาย กฎหมาย
1 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
2 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
3 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
4 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
5 พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
6 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
7 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
8 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
9 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
10 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
11 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
12 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
13 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
14 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
15 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
16 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
17 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
18 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
19 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550
20 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
21 พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
22 พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
23 พระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
24 พระราชบัญญัติ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508
25 พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
26 พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
27 พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
28 พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
29 พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
30 พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499
31 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
32 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
33 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
34 พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
35 พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
36 พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. 2542
37 พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535