Industrial Estate Zone Service

Industrial Estate Zone Types

There are two types of industrial estate zones:

General Industrial Zone (GIZ), which is designated for industrial and service operations or other activities, beneficial to or associated with industrial and service operations.

I-EA-T Free Zone which is designated for industrial and commercial operations or other activities, beneficial to or associated with industrial and commercial operations, to achieve benefits in terms of economy, state stability, public well-being, environmental management, or other necessary purposes specified by the I-EA-T Board. Supplies taken into the I-EA-T Free Zone are entitled to additional tax and fee privileges, as specified in relevant legislation.

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ได้รับสิทธิประโยชน์ทั่วไป (Non – Tax Privilege) ดังนี้

• สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
• สามารถนำคนค่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน
• สามารถนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรส และบุคคลในอุปการะทำงานในนิคมฯ และเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
• ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถส่งเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศได้ 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการในเขตประกอบการเสรี

1. ได้รับสิทธิประโยชน์ทั่วไป (Non –Tax Privilege)
2. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax – Privilege)

  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต สำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ
  • ยกเว้นอากรขาออกภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
  • ยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากรสำหรับเครื่องจักร และวัตถุดิบ
  • ได้รับการอำนวยความสะดวกในการนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรี โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดังนี้

- ของที่นำเข้ามาในประเทศและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม (ไม่ระบุความเป็นเจ้าของ)

- ของที่นำเข้าเพื่อส่งออกไม่อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน แต่ไม่รวมถึงกฎหมายศุลกากร

- การขายผลิตภัณฑ์จากเขตประกอบการเสรีเข้ามาในประเทศ วัตถุดิบที่ไม่ได้รับสิทธิคืน หรือยกเว้นอากร ไม่ต้องนำราคามาคำนวณค่าภาษีอากร

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการ

• รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากบีโอไอ ไม่ว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะตั้งอยู่ในเขตใด อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี