สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 กำหนดให้การดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ

NEWS

  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมได้ระหว่างวันที่...
  • read more »
  • ท่านสามารถแสดงความคิดเห้นต่อ โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น.  
  • read more »
Views all

C

328186