Eco คืออะไร

Eco คืออะไร

Eco Concept 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

         ปี ค.ศ. 1992 ได้มีการประชุมสุดยอดในเรื่องของโลก (Earth summit) ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล และให้คำจำกัดความของการพัฒนาที่ยั่งยืน ไว้ดังนี้

        “Sustainable development is development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

       “การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการ ณ เวลาปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบที่จะทำให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นถัดไปลดน้อยลง”

       นั่นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องคำนึงถึงสมดุลของ 3 มิติ คือ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเศรษฐกิจ

       จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Unitecl Nations Conference on Sustainable Development  UNCSD) “Rio + 20” ซึ่งมีหัวข้อหลักในการประชุมที่เกี่ยวข้อง คือ เศรษฐกิจ  สีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการขจัดความยากจน (Green Economy in the context of Sustainable development and poverty eradication) ซึ่งเกิดมาจากการตระหนักว่า “การให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลงทุนนั้นกลับต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า และคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็เสื่อมโทรมลง รวมทั้งยังเกิดปัญหาการกีดกันทางสังคม คนจนไม่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเท่าที่ควร”

        ซึ่งการให้ความสำคัญกับ “เศรษฐกิจสีเขียว” มีความหมายที่ชี้ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้หมายถึงการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว แต่การจะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องมีการจัดการระบบเศรษฐกิจให้แตกต่างไปจากเดิม เพราะอุปสรรคสำคัญของการเดินทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผ่านมาได้แก่ การมีระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนยิ่งขยายกว้างขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติที่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วในปัจจุบันนั้น ก็ล้วนเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้สังคมโลกไม่สามารถก้าวเดินไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

ในบริบทไทยได้มีการให้ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ ดังนี้
 “การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” จึงหมายความว่า ให้ความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จึงมีการพัฒนา (Development) คู่กับสิ่งแวดล้อม (Environment) ต้องให้การพัฒนาหรือความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นอยู่ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมรองรับไหวด้วย หรือจะพูดอีกภาษาหนึ่งว่าเจริญไปโดยไม่รังแกธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจึงมีอีกศัพท์หนึ่งเข้ามาคู่กัน คือให้เศรษฐกิจ (Economics) คู่กับธรรมชาติแวดล้อมหรือระบบนิเวศ (Ecology:นิเวศวิทย์)

        การพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการ (Integrated) คือทำให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือการทำให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ”
(พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต, 2544)