นโยบายการจัดการความรู้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อสร้างกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมให้ กนอ. มีการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (The learning organization)”
โครงการพัฒนา IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate ปีงบประมาณ 2564
การประชุมประเมินศักยภาพและแนวทางการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ด้าน Smart Logistic
สัมมนาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ปี 2564
ดูทั้งหมด  

Video