ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ.

ดำเนินภารกิจหลักภายใต้กฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมฝึกทักษะวิชาชีพ ภายใต้โครงการ สานฝัน ปั้นอาชีพ
อบรมการให้ความรู้การดำเนินงาน CSR in Process ตามแนวทาง ISO 26000
อบรมการให้ความรู้การดำเนินงาน CSR in Process ตามแนวทาง ISO 26000
ดูทั้งหมด