ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ.

ดำเนินภารกิจหลักภายใต้กฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
กนอ. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้กับทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์
กนอ. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมฝึกทักษะวิชาชีพ ภายใต้โครงการ สานฝัน ปั้นอาชีพ
ดูทั้งหมด