ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ.

ดำเนินภารกิจหลักภายใต้กฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
มอบเงินสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
มอบเงินสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ และชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง ภายใต้โครงการ Covid Home Care
กนอ. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้กับทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์
ดูทั้งหมด