การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ

ยุทธศาสตร์ กนอ. ปีงบประมาณ 2561-2565 (ทบทวนปีงบประมาณ 2563) มุ่งขับเคลื่อนการเป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมครบวงจรระดับอาเซียนด้วยนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการให้บริการสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ครบถ้วนตามความต้องของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันของผู้ประกอบการ อันส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในภาพรวม พร้อมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยสร้างสมดุลในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนของภาคอุตสาหกรรม สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส