ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา กนอ.

I : Integrity ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรี - ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ลูกค้า และองค์กร 

EA : Excellence-Achievement มุ่งสู่ความสำเร็จที่เป็นเลิศ มีความเป็นมืออาชีพ บริการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

T : Tributary ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมมีความแบ่งปันเกื้อกูล และเอื้ออาทรในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชน สังคมและ สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

“ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจร ระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

โดยวิสัยทัศน์ของ กนอ. มีสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในอนาคตประกอบด้วย 2 ประการ ได้แก่

1) เป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการให้บริการสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบวงจรตามความจำเป็นและความต้องการของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันของผู้ประกอบการ อันส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในภาพรวมในระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำใน 3 ลำดับแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน

2) การพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้
Economy : เพิ่มมูลค่าการลงทุนระดับประเทศ และผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
Social : ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
Environment : เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กร

พันธกิจ

กนอ. กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสนองตอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของ กนอ. ดังนี้

1) สร้างนวัตกรรมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรอย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้นำการพัฒนาและการให้บริการสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก อย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ครบวงจรพร้อมเชื่อมโยง ASEAN เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบการ

2) ยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันแก่นักลงทุน พัฒนารูปแบบ และคุณภาพการให้บริการเพื่อเอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้

3) เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมบนหลักธรรมาภิบาล สร้างความเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส

ระบบคุณค่า

นำพัฒนาการของประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมที่พร้อมด้วยคุณธรรม สู่สังคมอย่างมี (5E's)

Equitability : มุ่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

Economy : มุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ

Environment : มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย พลังงาน และความปลอดภัย

Ethics : มุ่งสร้างจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

Education : มุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และสังคม

ความสามารถพิเศษ

กนอ. มีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้ง พัฒนา บริหารนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”