คณะผู้บริหาร


ผู้ว่าการ 

นายวีริศ อัมระปาล
โทร.0-2253-0561


รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร)

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี
โทร.0-2253-0561 ต่อ 4467


รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา
โทร.0-2253-0561 ต่อ 4456


รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์)

นายประทีป เอ่งฉ้วน
โทร.0-2253-0561 ต่อ 1194


รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1)

นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์
โทร.0-2253-0561 ต่อ 2283รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 2)

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส
โทร.0-2253-0561 ต่อ 2153รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 3)

นายพรเทพ ภูริพัฒน์
โทร.0-2253-0561 ต่อ 4415


รองผู้ว่าการ(สายงานกิจการพิเศษ)

นายธาดา สุนทรพันธุ์
โทร.0-2253-0561 ต่อ 4421


ผู้ช่วยผู้ว่าการ


-


ผู้ช่วยผู้ว่าการ


-


ผู้ช่วยผู้ว่าการ


-


ผู้ช่วยผู้ว่าการ


-


ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวปราณี รัตนสุภา
โทร.0-2253-0561 ต่อ 1410

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.

นางสาวนุชนาถ การสูงเนิน
โทร.0-2253-0561 ต่อ 8000

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย

นางดวงอุดม สระวาสี
โทร.0-2253-0561 ต่อ 1228

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางเสาวลักษณ์ ฟางศรีสุนันทา
โทร.0-2253-0561

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

นางสาวสายจิต พิสุทธิรัตนพันธุ์
โทร.0-2253-0561

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวนรรัตน์ รอดประเสริฐ
โทร.0-2253-0561

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

นางสาวจริยา สุขะปาน
โทร.0-2253-0561 ต่อ 2400

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนา

นายธีรวุฒิ เจริญสุข
โทร.0-2253-0561 ต่อ 3351

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

นางสาวมุทิตา ตรีวิทยาภูมิ
โทร.0-2253-0561

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์

นางนิภา รุกขมธุร์
โทร.0-2253-0561 ต่อ 3340

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

นางปนัดดา เย็นตระกูล
โทร.0-2253-0561 ต่อ 4405

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการตลาด

นาวสาวปคุณดา ชั้นบุญ
โทร.0-2253-0561

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด
โทร.0-2253-0561 ต่อ 1176

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่
โทร.0-2253-0561 ต่อ 6603

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 1

นายคณพศ ขุนทอง
โทร.0-2253-0561 ต่อ 4439

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชวัฒนานนท์
โทร.0-2517-0744

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์
โทร.0-5669-2191-2

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

นางสาวภวดี ทัพพรหม
โทร.0-3624-1839

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

นายวิชชา ทรงประยูร
โทร.0-3637-4087-88

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์
โทร.0-2727-0000

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

นางอาทิตยา กลั่นดีมา
โทร.0-3535-0144-5

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นายดิสพล ยิ้มขลิบ
โทร.0-3525-8411

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

นายธนกฤต โพธิ์ทอง
โทร.0-3536-4011-3

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง
โทร.0-3445-2222

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง
โทร.0-3237-5718-9

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์
โทร.0-2326-0221-3

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นางสาวนลินี กาญจนามัย
โทร.0-3449-0066-9

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

นางสิริมนต์ โกมุทานนท์
โทร.0-5358-1050

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

สิบเอกจตุรงค์ เจริญสุขหนอ
โทร.0-7420-6035

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 2

นายปมุข เตพละกุล
โทร.0-2253-0561

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

นายวุฒิชัย วงศ์หิรัญเดชา
โทร.0-2705-0697-8

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ)

นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต
โทร.0-2362-7688

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

นายกิตติ เหลืองรุจินันท์
โทร.0-3857-0001

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

นายคงวุฒิ ยอดพยุง
โทร.0-2302-2300

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี

นายสรายุทธ์ ประทีปแก้ว
โทร.0-3809-0888

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

นายพิรัฐพล ตนานนท์
โทร.0-3829-6334-7

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

นายพิรัฐพล ตนานนท์
โทร.0-3829-6334-7

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3

นายพิรัฐพล ตนานนท์
โทร.0-3829-6334-7

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4

นายพิรัฐพล ตนานนท์
โทร.0-3829-6334-7

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5

นายพิรัฐพล ตนานนท์
โทร.0-3829-6334-7

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

นางสาวกรชวัล สังข์ทอง
โทร.0-3834-5234

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2

นางสาวกรชวัล สังข์ทอง
โทร.0-3834-5234

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์
โทร.0-3895-4543-4

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2

นางสาวกรชวัล สังข์ทอง
โทร.0-3834-5234

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

นายอภิชาติ เสกธีระ
โทร.0-3849-7007

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์

นายคงวุฒิ ยอดพยุง
โทร.0-2302-2300

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

นางพจนี ศิลารัตน์
โทร.0-2709-3450-3

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นายมานิต อินเมฆ
โทร.0-3849-0941-7

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

นางบุปผา กวินวศิน
โทร.0-3893-9007

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์
โทร.0-3895-4543-4

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 3

นางสาววิชชุดา สีมาขจร
โทร.0-2253-0561 ต่อ 6410

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายฉกาจ พัฒนศรี
โทร.0-3868-3930

ผู้อำนวยการ
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ
โทร.0-3868-3305-8

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
ร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด

นายอนุชิต สวัสดิ์
โทร.0-3868-3305-8