คณะกรรมการ

 

ประธานกรรมการ

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ

นายสรัญ รังคสิริ

อดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ชั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ

นายก้อง รุ่งสว่าง

อดีตกรรมการ รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ

พลโท กานต์ กลัมพสุต

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ

นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์

อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ

นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย

Project Manager บริษัท เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(กรรมการอิสระ)

กรรมการ

พลตำรวจตรี เทียนชัย คามะปะโส

อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรี
(กรรมการอิสระ)

กรรมการ

นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว

หัวหน้าสำนักกฎหมายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว
(กรรมการอิสระ)

กรรมการ

นายเดชา จาตุธนานันท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม


กรรมการ

นายสรศักดิ์ มีนะโตรี

รองอธิบดีกรมศุลกากร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

นายวีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ กนอ.
(กรรมการโดยตำแหน่ง)