รางวัลแห่งความภูมิใจ

รางวัลแห่งความภูมิใจ

พ.ศ.2560

 • รางวัลชมเชยด้าน"รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Transparency) จากสำนักงานป้องกันปละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
 • รางวัลชมเชย ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) จาก สำนักงานป้องกันปละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

พ.ศ.2559

 • ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์” จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
 • ประกาศเกียรติคุณ “ตึกอาคาร Friendly Design” จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

พ.ศ.2558

 • รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินสมุดบันทึกดีเด่น ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน “สุริยะศศิธร ประจำปี 2558” จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากผลงานการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ของช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรม (Mobile Sevice)
 • รางวัลทูตอารยสถาปัตย์ ประจำปี 2558 ประเภทองค์กร จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

พ.ศ.2557

 • รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
 • ประกาศเกียรติคุณสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สำนักงานใหญ่)
 • รางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ระดับดีมาก จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล)
 • รางวัลชมเชยสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู)

พ.ศ. 2556

 • ประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ “ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม”

พ.ศ.2555

 • รางวัลสุริยศศิธร ชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2555 ชนิดสมุดบันทึก ประเภทจรรโลงสังคม และสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน

พ.ศ.2554

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “เปิดเผยข้อมูลดีเด่น”

พ.ศ.2553

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “การรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น”

พ.ศ.2552

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น”

พ.ศ.2551

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น”

พ.ศ.2550

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “พัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น”

พ.ศ.2549

 • Thailand Energy Awards 2006

พ.ศ.2548

 • รางวัลพระราชทานพฤกษนคราเหรียญเชิดชูเกียรติระดับหน้าบ้านน่ามองของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

พ.ศ.2546

 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ “การอนุรักษ์พลังงานของประเทศ”

พ.ศ.2545

 • องค์กรประสิทธิภาพพลังงาน ด้านน้ำมัน และองค์กรประสิทธิภาพพลังงานด้านไฟฟ้า, รางวัลสถานประกอบการน่ามอง, โล่พระราชทานพฤกษนคราระดับหน้าบ้านน่ามองของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

พ.ศ.2542

 • รางวัลชนะเลิศ “ป่าบก” โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ.ศ.2537

 • The Asian Management Awards

พ.ศ.2534

 • บริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทรัฐวิสาหกิจ (ส่งเสริมอุตสาหกรรม)