การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

1. การเปิดเผยข้อมูล

 

 

2. การป้องกันการทุจริต