การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

กนอ. ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ มีการประเมินการควบคุมทั้งการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งประกอบด้วย การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) และการประเมินการควบคุมอย่างอิสระ (Independent Assessment) โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆทั้งทางด้านการเงินและมิใช่การเงิน ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ กนอ. เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบในการจัดการที่มีความเท่าเทียม เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันนำไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันภายใต้ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมของการควบคุม  การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล