การบริหารจัดการสารสนเทศ

การบริหารจัดการสารสนเทศ

กนอ. ได้พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมบริการ เพื่อยกระดับการให้บริการต่างๆ ของ กนอ. ดังนี้

  • โครงการยกระดับศูนย์บริการธุรกิจ Total Solution Center (TSC) ที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้านระบบอนุมัติ-อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronics Permission & Privilege หรือ e-PP) ซึ่งครอบคลุมการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ การใช้ที่ดิน การประกอบกิจการ และการขออนุญาตก่อสร้าง โดยรองรับการให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Paperless) ผ่านระบบ National Single Windows ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการเดินทาง ลดขั้นตอน รวมทั้งความซ้ำซ้อนในการติดต่อกับหลายหน่วยงาน
  • การยกระดับระบบสารสนเทศทางบัญชี การเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ และการบริหารงานบุคคล (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) เพื่อปรับปรุงและสนับสนุนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (IEAT Free Wi-Fi) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้แก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
  • การยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. โดยจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring & Control Center หรือ EMCC) เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ นิคมฯลาดกระบัง นิคมฯภาคเหนือ นิคมฯ บางปะอิน นิคมฯบางปู นิคมฯแหลมฉบัง นิคมฯมาบตาพุด ท่าเรือฯมาบตาพุด นิคมฯอิสเทิร์นซีบอร์ด นิคมฯสมุทรสาคร และนิคมฯภาคใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถติดตาม และสั่งการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) พร้อมกันทุกศูนย์
  • การประกาศใช้แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับ กนอ.
  • การจัดทำและซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuity Planning หรือ BCP (IT)) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กนอ. สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในขณะที่เกิดเหตุการณ์อันทำให้เกิดการหยุดชะงัก หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินทางธุรกิจ พร้อมการจัดเตรียมศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และโครงสร้างพื้นฐานที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง พร้อมรองรับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการหลักได้ทันที

การเปิดเผยสารสนเทศ

กนอ. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและผลประกอบการของ กนอ. ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งดูแลให้ กนอ. เปิดเผยข้อมูลเงื่อนไข EIA ของนิคมฯ และโรงงาน ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน และผลการตรวจ EIA Monitoring ของนิคมฯ และโรงงาน เผยแพร่ทาง Website www.ieat.go.th ทั้งนี้ ในปี 2559 กนอ. มีวารสาร Eco Challenge วารสาร CSR ประจำนิคมฯ รายไตรมาส และประจำปี วารสาร SHEE CSR & ECO วารสารสายสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน รายงานประจำปี และช่องทางบริการข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัย รวมถึงระบบสังคมออนไลน์( Facebook Twitter Line) และเว็บไซต์ของ กนอ. เพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการ กนอ. เกี่ยวกับเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กนอ. รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก นโยบายรัฐบาล การบริหารจัดการองค์ และ CSR ของ กนอ. และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กนอ. เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน หรือผู้สนใจ
ด้านการรับเรื่องร้องเรียน กนอ. ได้ติดตามและรวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการประสานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีข้อร้องเรียนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและแนวทางการปรับปรุงและแก้ไข จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนเป็นรายเดือนเพื่อนำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ CSR ของ กนอ. และสำเนาส่ง ฝ่ายบริหารรวบรวมจัดทำรายงานสรุปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. และคณะกรรมการ กนอ.
ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540