การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

กนอ. ได้กำหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาบุคลากร กนอ. ไว้ว่า “มุ่ง สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยการ คัดคนดีสร้างคนเก่ง พัฒนาโครงสร้างและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมุ่งสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาพนักงาน ให้มีการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร และมีพฤติกรรมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ” ซึ่ง กนอ. ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล ให้เต็มศักยภาพ โดยมีการทบทวนปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ผลการดำเนินงานที่เชื่อมโยง และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของ พนักงาน รวมทั้งเพื่อให้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานให้ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งตัวชี้วัด ประกอบด้วย Team–based KPI, Individual KPI และตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่าร่วม (Core Value) ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับถือเป็นหัวใจของ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

กนอ. สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากร กนอ. เช่น การศึกษา/อบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้เพิ่มสวัสดิการให้บุคลากร กนอ. ดังนี้

  • เครื่องแบบพนักงานในอัตราไม่เกิน 2,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ ตามข้อบังคับว่าด้วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าเครื่องแบบ พ.ศ. 2559
  • เครื่องฟื้นคืนหัวใจด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
  • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม รวมทั้งพนักงานที่เข้าข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งต้องปฏิบัติงานตามลักษณะความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม มีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
  • ทบทวนหลักเกณฑ์ การมอบสวัสดิการโดยจัดของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุราชการ และลูกจ้างที่สิ้นสุดสัญญาการจ้างอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีอายุครบ 60 ปี