2 ม.ย. 2564 เผยแพร่ราคากลางและขอบเขตของงาน จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance) ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของการนิคมอุตส 2 ม.ย. 2564 เผยแพร่ราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหลักสำหรับศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 2 ม.ย. 2564 เผยแพร่ราคากลางและขอบเขตของงานโครงการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) มุ่งสู่ยุค Thailand 4.0 ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 1 ม.ย. 2564 ประกาศแผน จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบโทรคมนาคม และการสื่อสารในนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมที่ กนอ. ดำเนินการเอง
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)